Υπόθεση T-97/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Μαΐου 2017 — Kasztantowicz κατά EUIPO — Gbb Group (GEOTEK) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία για την κήρυξη εκπτώσεως — Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης GEOTEK — Άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Κανόνας 40, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 — Απόδειξη ουσιαστικής χρήσεως του σήματος — Εκπρόθεσμο — Κανόνας 61, παράγραφοι 2 και 3, και κανόνας 65, παράγραφος 1, του κανονισμού 2868/95 — Κοινοποίηση της ταχθείσας προθεσμίας στον δικαιούχο με τηλεομοιοτυπία — Δεν συντρέχουν περιστάσεις δυνάμενες να θέσουν υπό αμφισβήτηση την έκθεση διαβιβάσεως που προσκόμισε το EUIPO — Άρθρο 78 του κανονισμού 207/2009 — Κανόνας 57 του κανονισμού 2868/95 — Αίτηση εξετάσεως μαρτύρων — Διακριτική ευχέρεια του EUIPO]