ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 3403/92 του Victor ARBELOA MURU προς την Επιτροπή. Αναπτυξιακή βοήθεια στην Αφρική