Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2040 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych niektórych prowincji Kanady dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji