Γραπτή ερώτηση E-005875/11 Sophia in 't Veld (ALDE) προς την Επιτροπή. Καθιέρωση ενός συστήματος φορητότητας αριθμού λογαριασμού σε επίπεδο ΕΕ