Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 1999 r. ustalająca tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz osłonek zwierzęcych , żołądków i pęcherzy (notyfikowana jako dokument nr C(1999) 196) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (1999/120/WE)