Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 października 2014 r. Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 października 2014 r.#Parlament Europejski przeciwko Komisji Europejskiej.#Skarga o stwierdzenie nieważności – Rozporządzenie (WE) nr 492/2011 – Decyzja wykonawcza 2012/733/UE – Sieć EURES – Uprawnienia wykonawcze Komisji Europejskiej – Zakres – Artykuł 291 ust. 2 TFUE.#Sprawa C-65/13.