Postanowienie Sądu (dziewiąta izba) z dnia 22 grudnia 2014 r.#Bouchra Al Assad przeciwko Radzie Unii Europejskiej.#Skarga o stwierdzenie nieważności – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte wobec Syrii – Zamrożenie funduszy – Umieszczenie jednostki w wykazach osób objętych środkami ograniczającymi – Powiązania osobiste z członkami reżimu – Prawo do obrony – Rzetelny proces sądowy – Obowiązek uzasadnienia – Ciężar dowodu – Prawo do skutecznej ochrony sądowej – Proporcjonalność – Prawo własności – Prawo do życia prywatnego – Powaga rzeczy osądzonej – Niedopuszczalność – Oczywista niedopuszczalność – Skarga pozbawiona podstawy prawnej.#Sprawa T-407/13. Postanowienie Sądu (dziewiąta izba) z dnia 22 grudnia 2014 r.