2014/846/UE, Euratom: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję 2005/819/WE, Euratom upoważniającą Republikę Litewską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych przy obliczaniu podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 8927)