Απόφαση (ΕΕ) 2019/166 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 25ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με το συμβούλιο υποδομών αγοράς και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2012/6 σχετικά με τη σύσταση του συμβουλίου του TARGET2- Securities (ΕΚΤ/2019/3)