Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 337, 11 grudzień 2012