Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 328, 10 grudzień 2011