Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2012 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur dotyczących decyzji w sprawie ustanawiania, obliczania i znoszenia narzutów kapitałowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)