Neuvoston asetus (EY) N:o 1434/98, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998 , erityisedellytyksistä, joilla silliä ja silakkaa voidaan purkaa aluksesta muihin teollisiin tarkoituksiin kuin suoraan ihmisravinnoksi