Mål C-140/13: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Tyskland) – Annett Altmann m.fl. mot Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av lagstiftning – Direktiv 2004/39/EG – Artikel 54 – Tystnadsplikt för nationella myndigheter för finansiell tillsyn – Uppgifter om ett värdepappersföretag i likvidation som bedrivit verksamhet i bedrägligt syfte)