Sprawa C-140/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 12 listopada 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Niemcy) – Annett Altmann i in. przeciwko Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw – Dyrektywa 2004/39/WE – Artykuł 54 – Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej spoczywający na krajowych organach nadzoru finansowego – Informacje dotyczące przedsiębiorstwa inwestycyjnego w stanie likwidacji, które dopuściło się oszustw)