Дело C-140/13: Решение на Съда (втори състав) от 12 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Германия) — Annett Altmann и др./Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Директива 2004/39/ЕО — Член 54 — Задължение за професионална тайна на националните органи за финансов надзор — Информация за инвестиционен посредник, който е извършил измами и е обявен в ликвидация)