Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 12 grudnia 2013 r.#Rocco Papalia przeciwko Comune di Aosta.#Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Polityka społeczna – Dyrektywa 1999/70/WE – Klauzula 5 porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony – Sektor publiczny – Kolejne umowy – Nadużycie – Naprawienie szkody – Warunki odszkodowania w wypadku niezgodnego z prawem ustanowienia terminu zakończenia umowy o pracę – Zasady równoważności i skuteczności.#Sprawa C-50/13. Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 12 grudnia 2013 r.