Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 marca 2013 r.#Belgacom SA i in. przeciwko État belge.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour constitutionnelle (Belgia).#Usługi telekomunikacyjne – Dyrektywa 2002/20/WE – Artykuły 3 i 12–14 – Prawo użytkowania częstotliwości radiowych – Opłaty za prawo użytkowania częstotliwości radiowych – Jednorazowe opłaty za przyznanie i przedłużenie obowiązywania prawa użytkowania częstotliwości radiowych – Metoda obliczania – Zmiana istniejących praw.#Sprawa C‑375/11. Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 marca 2013 r.