P7_TA(2014)0088 Tietyllä jännitealueella toimivat sähkölaitteet ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (COM(2011)0773 – C7-0427/2011 – 2011/0357(COD)) P7_TC1-COD(2011)0357 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/…/EU antamiseksi tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu)