Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1378 z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania ryboflawin (E 101) i karotenów (E 160a) w suszonych ziemniakach w postaci granulatu i płatków (Tekst mający znaczenie dla EOG)