Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9527 — New Media Investment Group/Gannett Co.) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2019/C 336/03