Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 47/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Dithmarscher Kohl (ChOG)]