Simon, Evers & Co TITJUR Opinia rzecznika generalnego Bot przedstawione w dniu 10 kwietnia 2014 r. # Simon, Evers, & Co. GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Hafen. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Finanzgericht Hamburg - Niemcy. # Odesłanie prejudycjalne - Polityka handlowa - Cło antydumpingowe -Rozporządzenie (WE) nr 499/2009 - Ważność - Przywóz produktów pochodzących z Chin - Przywóz tych samych produktów wysyłanych z Tajlandii - Obejście - Dowód - Odmowa współpracy. # Sprawa C-21/13.