Opinia rzecznika generalnego Wahl przedstawione w dniu 24 października 2013 r. # Transportes Jordi Besora SL przeciwko Generalitat de Catalunya. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña - Hiszpania. # Podatki pośrednie - Podatki akcyzowe - Dyrektywa 92/12/EWG - Artykuł 3 ust. 2 - Oleje mineralne - Podatek od sprzedaży detalicznej - Pojęcie szczególnego celu - Przekazanie kompetencji wspólnotom autonomicznym - Finansowanie - Uprzednie przypisanie - Wydatki na opiekę zdrowotną i środowisko. # Sprawa C-82/12. TITJUR Transportes Jordi Besora