Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-445/09 και Τ-448/09: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Ιανουαρίου 2013 — Centre national de la recherche scientifique κατά Επιτροπής