TITJUR Marcuccio przeciwko Komisji Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 3 października 2013 r. # Luigi Marcuccio przeciwko Komisji Europejskiej. # Odwołanie - Zatrudnienie - Przeniesienie z urzędu - Decyzja o przeniesieniu z państwa trzeciego do siedziby Komisji w Brukseli (Belgia) - Stwierdzenie nieważności decyzji przez Sąd po przekazaniu sprawy przez Trybunał do ponownego rozpatrzenia - Naprawienie szkody rzekomo spowodowanej stwierdzeniem nieważności decyzji w sprawie przeniesienia. # Sprawa C-617/11 P.