2013/439/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 sierpnia 2013 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5521) Tekst mający znaczenie dla EOG