Postanowienie Sądu (trzecia izba) z dnia 2 września 2014 r. Postanowienie Sądu (trzecia izba) z dnia 2 września 2014 r.#Verein Natura Havel eV i Hans-Peter Vierhaus przeciwko Komisji Europejskiej.#Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Wezwanie do usunięcia uchybienia wystosowane w ramach trwającego postępowania w sprawie stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczącego zgodności niemieckiego prawa lotniczego z prawem Unii – Odmowa dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony celów kontroli, dochodzenia i audytu – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej.#Sprawa T-538/13.