2013/217/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 8 maja 2013 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do pozycji dotyczącej Meksyku w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2589) Tekst mający znaczenie dla EOG