Štvrtá smernica Komisie z 22. septembra 1983, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku príloha VI k smernici Rady 76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na kozmetické výrobky