1983 m. rugsėjo 22 d. Ketvirtoji Komisijos direktyva, derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvos 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo VI priedą