Neljäs komission direktiivi 83/496/ETY, annettu 22 päivänä syyskuuta 1983, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteen VI mukauttamisesta tekniikan kehitykseen