Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 26/2019, της 8ης Φεβρουαρίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος XX (Περιβάλλον) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2020/943]