Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/447 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ρυθμίσεων οι οποίες μετριάζουν επαρκώς τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου που συνδέεται με καλυμμένα ομόλογα και τιτλοποιήσεις και την τροποποίηση των κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2015/2205 και (ΕΕ) 2016/1178 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)