Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/447 af 16. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af kriterier til bestemmelse af, hvilke ordninger der i tilstrækkelig grad mindsker modpartskreditrisici forbundet med dækkede obligationer eller securitiseringer, og om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205 og (EU) 2016/1178 (EØS-relevant tekst)