Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/357 zo 4. marca 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/395, pokiaľ ide o preukazy spôsobilosti pilotov balónov (Text s významom pre EHP)