Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/357 на Комисията от 4 март 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) 2018/395 по отношение на свидетелствата за правоспособност на пилоти на аеростати (текст от значение за ЕИП)