Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 396, 30 grudzień 2006