TITJUR Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 31 stycznia 1985 r. # Dieter Strack przeciwko Parlamentowi Europejskiemu. # Urzędnik - Oczywisty brak właściwości Trybunału. # Sprawa 259/84 R. Strack przeciwko Parlamentowi