Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 178, 2010m