Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 347, 3 grudnia 2014