Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2352, 14. detsember 2017, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2015/789 Xylella fastidiosa (Wells et al.) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta (teatavaks tehtud numbri C(2017) 8356 all)$