Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2352 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Wells et al.) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8356]$