Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2290/83 z dnia 29 lipca 1983 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania art. 50–59 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych