Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2290/83 της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1983 περί καθορισμού των διατάξεων εφαρμογής των άρθρων 50 έως 59 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος ατελειών