Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 330, 28 listopad 2006