Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2288/83 z dnia 29 lipca 1983 r. ustanawiające wykaz substancji biologicznych lub chemicznych przewidziany w art. 60 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych