Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1746 z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1185 ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach (Tekst mający znaczenie dla EOG)