Mål C-395/18: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 30 januari 2020 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italien) – Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA mot Consip SpA, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Begäran om förhandsavgörande – Offentlig upphandling av varor, byggentreprenader eller tjänster – Direktiv 2014/24/EU – Artikel 18.2 – Artikel 57.4 – Fakultativa skäl för uteslutning – Skäl för uteslutning som träffar en underleverantör som nämns i den ekonomiska aktörens anbud – Underleverantören har åsidosatt sina miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter – Nationell lagstiftning som föreskriver automatisk uteslutning av den ekonomiska aktören för ett sådant åsidosättande)