Sprawa C-381/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 kwietnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles — Belgia) — De Landtsheer Emmanuel SA przeciwko Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA (Dyrektywy 84/450/EWG oraz 97/55/WE — Reklama porównawcza — Identyfikacja konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta — Towary lub usługi służące zaspokajaniu tych samych potrzeb lub spełniające te same cele — Odniesienie do nazw pochodzenia)